privacyverklaring-taalgericht

privacyverklaring-taalgericht

Privacyverklaring Taalgericht

Taalgericht. respecteert de privacy van haar leerlingen, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: De beheerder): Taalgericht. Wisselweg 33, 1314CB Almere – Nederland, Kvk-nummer: 80176747 .

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  • Uw persoonsgegevens worden verzameld door Taalgericht. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  • De klant en medewerkers worden geïnformeerd over de privacy regeling voordat ze de contract tekenen door een koppie van deze document te geven op het moment van inschrijven / solliciteren.
  • Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

– Naam


– Geslacht


– Adresgegevens


– E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)          

– BSN                                                        

– Geboortedatum/leeftijd


– Geboorteplaats


– Resultaten van toetsen


– Opleidings(niveau)

 

Artikel 3 – Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

– Een betere dienstverlening naar u toe
– Onze leerlingenadministratie in orde te hebben
– Het voldoen aan een wettelijke verplichting

 

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

 

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt
    deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@Taalgericht.com .
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en
    onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald (2 maand na het afloop van de cursus en tot nadat de laatste betaling bij Taalgericht is voldaan. Daarna worden de gegevens van de cursisten gewist en/of vernietigd.

.

Artikel 8. Verstrekking van gegevens aan derden

Beperkte persoonsgegevens uit de registratie kunnen, buiten de organisatie van de houder, uitsluitend worden verstrekt aan medewerkers van de ingehuurde organisaties, voor zover door de houder is bepaald dat dit uit hun functie voortvloeit, en de gegevens in overeenstemming is met het doel van de registratie zoals gesteld het cursuscontract. Contactgegevens worden doorgegeven aan een onafhankelijk onderzoeksbureau inzake het meten van de tevredenheid. Dit onderzoeksbureau is gecertificeerd en voldoet daarmee ook aan de Wet op de Privacy.

 

Artikel 9. Toegang tot de registratie

Rechtstreeks toegang tot de registratie hebben slechts, binnen het kader van hun opgedragen werkzaamheden, de medewerkers van de vestigingen die door de houder aangewezen zijn om de gegevens in te voeren en te raadplegen.

 

 

Artikel 10 – Data beschermen

Taalgericht schat in dat een DPIA niet noodzakelijk is omdat de privacy risico’s van de gegevensverwerking niet hoog worden ingeschat.

Indien de AP beoordeelt dat de voorgenomen verwerking in strijd is met de AVG, zal Taalgericht alle medewerking verschaffen en het advies van de AP opvolgen.

  

Artikel 11- Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 12- Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: M Kandakji , info@taalgericht.com , 0686301712 .

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 01 December 2020 tot nader order.