klachtenreglement

klachtenreglement

Klachtenreglement  Taalgericht BV

Bij het aangaan van het cursuscontract wordt de cursist gewezen op het klachtenreglement van Taalgericht. Het klachtenreglement is te vinden op de website van Taalgericht.

Zij dienen dan een verklaring te ondertekenen waarin zijn bevestigen dat zij op de hoogte zijn van het klachtenreglement van Taalgericht en dat het op de website te vinden is.

Ook het personeel van Taalgericht wordt op de hoogte gesteld van het klachtenreglement en dat zij het op de website van Taalgericht kunnen vinden.

 

Definitie klacht: Een door een klant, of andere externe partij, geuite ontevredenheid over de geleverde prestatie door een medewerker vanTaalgericht BV met het eigen verwachtingspatroon, welke niet weggenomen is of kan worden in het eerste contact daarover.

 

Doelstelling van het klachtenreglement: Het klachtenreglement heeft primair tot doel het recht doen aan de individuele klachtgerechtigde.

 

 

Het indienen van een klacht:

 1. Degene die ontevreden is over de dienstverlening vanTaalgericht BV dient hiertoe het Taalgericht BV klachtenformulier volledig ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het management van Taalgericht BV. Het klachtenformulier is te vinden op de home pagina van Taalgericht BV
 2. Niet volledig ingevulde, of niet ondertekende klachtenformulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.
 3. Iedere klacht wordt geregistreerd in het klachtenregister vanTaalgericht BV en wordt minimaal bewaard tot einde van het traject.
 4. De klacht wordt afgehandeld door een onafhankelijke werknemer.
 5. De eindverantwoordelijke voor het afhandelen van de klacht is de directeur.

 

Klacht Begrip:

Een door een klant, of andere externe partij, geuite ontevredenheid over de geleverde prestatie door een medewerker Taalgericht met het eigen verwachtingspatroon, welke niet weggenomen is of kan worden in het eerste contact daarover.

 

Klager:

Degene die gebruik maakt van de diensten van Taalgericht

 

De medewerker van Taalgericht

Degene die in dienst is van, of namens Taalgericht arbeid verricht voor Taalgericht, waartegen de klacht is gericht.

 

Klachtbehandeling

Het onderzoeken van de klacht, resulterend in een niet afdwingbare uitspraak over de gegrondheid van de klacht.

 

Taalgericht Medewerkers

Bij het begin van hun werkzaamheden bij Taalgericht worden alle (interne en externe) medewerkers op de hoogte gesteld van het klachtenreglement. Vervolgens tekenen ze voor het ontvangst.

 

Termijnen:

 • Klager ontvangt binnen 2 weken na het indienen van de klacht een schriftelijke uitnodiging om een mondelinge toelichting te geven op de klacht ten overstaan van de klachtencommissie.
 • De klachtencommissie handelt de klacht binnen 4 weken na het horen van klager schriftelijk af.
 • Een klacht wordt binnen maximaal 6 weken volledig afgehandeld.
 • Als klager het niet eens is met de uitkomst van de klachtenafhandeling, kan hij deze klacht (tegen vergoeding) voorleggen aan het College van Arbitrage van Blik of Werk.
 • De schriftelijk ingediende klachten worden geregistreerd en worden bewaard tot minimaal het einde van het cursustraject van de klager

 

 • Ingangsdatum klachtenreglement: 01-12-2020